Company: Arteak Ltd
Skills: HSE Manager / Advisor, Safety Engineering, Safety Officer
Experience: 10 + Years
Education: Tech/Vocational Cert/Apprenticeship
Employment Type: Full Time Contractor
Location: Thailand

In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.

Authorized to work in: Thailand


หัวหน้ากลุ่ม. สามารถให้การฝึกสอนการฝึกอบรมและการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมงานสำหรับหัวข้อ SOW สามารถให้การฝึกสอนและสอนพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรมงานโดยมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนด้านเทคนิคและการปฏิบัติ HSE ในสถานที่และการฝึกอบรมในงาน สามารถตรวจสอบความเข้าใจที่เหมาะสมและการใช้เทคนิคการทำงานอย่างปลอดภัย สามารถให้การสนับสนุน HSE ภายนอกและหัวหน้างานในกิจกรรมประจำวันของพวกเขาในการควบคุมและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ SOW สามารถลงทะเบียนปัญหาแก้ไขรายงานการสอนประจำวันเพื่อแชร์กับฝ่ายบริหารลูกค้ารายงานความสำคัญความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ มีความสามารถในการสนับสนุนทีมกู้ภัยฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ.

บุคคลที่เรากำลังมองหาเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านเอกสารมีอย่างน้อย 10 ปีในการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ผู้สมัครที่เหมาะสมควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและมีประสบการณ์จริงในการควบคุมดูแลสถานที่ทำงานและคนงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยตลอดจนพื้นฐานทางทฤษฎีและทางวิชาการของกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ผู้สมัครควรมีความสามารถและพึ่งพาได้มีความสามารถในการทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง

มีความสามารถมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาวิชาความปลอดภัยที่หลากหลายพร้อมความสามารถในการจัดทำเอกสารเพื่อให้การดูแลและฝึกอบรมแก่พนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับสิ่งนี้ผู้สมัครควรได้รับการรับรองให้ดำเนินการฝึกอบรมนี้โดยได้รับการรับรองผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในสาขาวิชาต่อไปนี้

เทคนิคการฝึกอบรม

ทำงานที่สูง

การป้องกันการตก

การประกอบนั่งร้านการรื้อถอนและการแปลง

ตลอดจนประสบการณ์ด้าน PTW (Permit to Work), Tool Box Talks และรายงานประจำวันต่อฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไซต์

 

ต้องพูดภาษาไทย

H̄ạwh̄n̂ā klùm. S̄āmārt̄h h̄ı̂kār f̄ụks̄xn kār f̄ụk xbrm læa kār s̄xn keī̀yw kạb kickrrm ngān s̄ảh̄rạb h̄ạwk̄ĥx SOW s̄āmārt̄h h̄ı̂kār f̄ụks̄xn læa s̄xn phiṣ̄es̄ʹ keī̀yw kạb kickrrm ngān doy mùng pêā pị thī̀ kār s̄nạbs̄nun d̂ān thekhnikh læa kār pt̩ibạti HSE nı s̄t̄hān thī̀ læa kār f̄ụk xbrm nı ngān s̄āmārt̄h trwc s̄xb khwām k̄hêācı thī̀ h̄emāas̄m læa kār chı̂ thekhnikh kār thảngān xỳāng plxdp̣hạy s̄āmārt̄h h̄ı̂kār s̄nạbs̄nun HSE p̣hāynxk læa h̄ạwh̄n̂ā ngān nı kickrrm pracả wạn k̄hxng phwk k̄heā nı kār khwbkhum læa kār kæ̂k̄hị pạỵh̄ā thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb h̄ạwk̄ĥx SOW s̄āmārt̄h lng thabeīyn pạỵh̄ā kæ̂k̄hị rāyngān kār s̄xn pracả wạn pheụ̄̀x chær̒ kạb f̄̀āy brih̄ār lūkkĥā rāyngān khwām s̄ảkhạỵ khwām s̄eī̀yng thī̀ keī̀ywk̄ĥxng læa næwthāng kæ̂k̄hị thī̀ pĕn pị dị̂ mī khwām s̄āmārt̄h nı kār s̄nạbs̄nun thīm kū̂p̣hạy c̄hukc̄hein p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ.

Bukhkhl thī̀ reā kảlạng mxng h̄ā pĕn mụ̄x xāchīph thī̀ mī pras̄bkārṇ̒ d̂ān xeks̄ār mī xỳāng n̂xy 10 pī nı kār cạdkār d̂ān s̄uk̄hp̣hāph læa khwām plxdp̣hạy nı xuts̄āh̄krrm n̂ảmạn læa ḱās

p̄hū̂ s̄mạkhr thī̀ h̄emāas̄mkhwr mī thạks̄ʹa kār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ dī yeī̀ym læa mī pras̄bkārṇ̒ cring nı kār khwbkhum dūlæ s̄t̄hān thī̀ thảngān læa khn ngān nı thuk reụ̄̀xng thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb s̄uk̄hp̣hāph læa khwām plxdp̣hạy tlxd cn phụ̄̂nṭ̄hān thāng thvs̄ʹḍī læa thāng wichākār k̄hxng kḍh̄māy d̂ān s̄uk̄hp̣hāph læa khwām plxdp̣hạy

p̄hū̂ s̄mạkhr khwr mī khwām s̄āmārt̄h læa phụ̀ngphā dị̂ mī khwām s̄āmārt̄h nı kār thảngān d̂wy khwām khid rireìm k̄hxng tnxeng

mī khwām s̄āmārt̄h mī pras̄bkārṇ̒ læa mī khuṇs̄mbạti h̄emāas̄mnı s̄āk̄hā wichā khwām plxdp̣hạy thī̀ h̄lākh̄lāy phr̂xm khwām s̄āmārt̄h nı kār cạd thả xeks̄ār pheụ̄̀x h̄ı̂kār dūlæ læa f̄ụk xbrm kæ̀ phnạkngān nı s̄t̄hān thī̀ pt̩ibạti ngān s̄ảh̄rạb s̄ìng nī̂ p̄hū̂ s̄mạkhr khwr dị̂ rạb kār rạbrxng h̄ı̂ dảnein kār f̄ụk xbrm nī̂ doy dị̂ rạb kār rạbrxng p̄h̀ān h̄lạks̄ūtr thī̀ dị̂ rạb kār rạbrxng nı s̄āk̄hā wichā t̀x pị nī̂

 

thekhnikh kār f̄ụk xbrm

thảngān thī̀ s̄ūng

kār p̂xngkạn kār tk

kār prakxb nạ̀ngr̂ān kār rụ̄̂x t̄hxn læa kār pælng

tlxd cn pras̄bkārṇ̒ d̂ān PTW (Permit to Work), Tool Box Talks læa rāyngān pracả wạn t̀x f̄̀āy brih̄ār keī̀yw kạb reụ̄̀xng thậngh̄md thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb khwām plxdp̣hạy k̄hxng sịt̒

 

t̂xng phūd p̣hās̄ʹā thịy