Company: Halliburton
Skills: Workover or Completion
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Stavanger, Rogaland, Norway


Grunnet økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Completion avdeling i Stavanger, søker vi etter to ingeniører som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.
Vi søker etter personer som er strukturert, engasjert og som ønsker å utgjøre en forskjell. Vi trenger deg som er løsningsorientert og proaktiv, og som vil bidra til videre vekst for Halliburton Completion Tools.
Ingeniørene, sammen med våre prosjektkoordinatorer, jobber tett med kundene for å finne frem til den optimale løsningen for deres brønn. Vedkommende blir en viktig del av vårt lokale ingeniør team og vil samarbeide med våre ressurser globalt.

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø


Personlige egenskaper
Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser.
Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.
Kandidaten må kunne jobbe både selvstendig og som en del av et team.
Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer.
Vi er et oljeserviceselskap som ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

Ingeniør - Completion Tools
Arbeidsoppgaver
Du vil være ansvarlig for å levere teknisk støtte, anbefalinger og ekspertise til våre kunder. I stillingen vil du bidrar med å identifisere de optimale kompletteringsløsningene for operatører på norsk sokkel. Du vil lede egne prosjekt/lisens fra konsept til installasjon og være ansvarlig for beregninger, simuleringer, risikovurderinger og prosedyrer i forbindelse med completion design.
I stillingen vil du jobbe tett med prosjektkoordinator for å planlegge alle detaljer rundt offshore operasjoner. D elta aktivt i pre- og postjobb møter med både kunder og offshoreoperatør og bistå salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid.

Kvalifikasjoner
 • Kandidater med Bachelorgrad (BSc) eller Mastergrad (MSc) innen relevante tekniske fag.
 • Teknisk kjennskap til de ulike Completion disipliner.
 • Erfaring med planlegging og utførelse av Completion installasjoner på norsk sokkel.
 • Erfaring med software som WellCat og WellPlan® vil være en fordel.
 • Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.


Ingeniør - CleanWell
Arbeidsoppgaver
Du vil være ansvarlig for planlegging av CleanWell operasjoner fra kundeforespørsel, til jobben er utført og erfaringer dokumentert. Samtidig må prosjektgruppen samarbeide på tvers av produktlinjer, både internt og eksternt, for å sikre sømløse og effektive leveranser til våre kunder. Stillingen medfører s imuleringer ved hjelp av WellPlan® Software og bidra med teknisk støtte til våre kunder, verksted og offshoreoperatører. Assistere salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid.

Kvalifikasjoner
 • Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) i petroleumsteknologi, naturvitenskap, teknologi, maskin eller matematikk foretrekkes.
 • Erfaring med Completion, Liner Hanger og/eller sementeringsoperasjoner er ønskelig, men ikke et krav.
 • Erfaring med software som SAP, Wellcat og WellPlan® vil være en fordel.
 • Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Completion Tools og CleanWell
100% stilling

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson for Completion Tools stillingen: Adolfo Soria (+47) 51 83 79 58
Kontaktperson for CleanWell stillingen: Kristoffer Landre, kristoffer.landre@halliburton.com
Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

Søknadsfrist: 25. oktober 2020English version:

With exciting prospects and increasing workload in our Completion Tools department in Stavanger, we are looking for two ambitious engineers who wishes to be part of our team. We are looking for people who are structured, committed and who wishes to make a difference. We need individuals that are motivated, proactive, and wish to contribute to the further growth of Halliburton Completion Tools.
The Engineers, together with the Project Coordinator, work closely with our customer to identify and optimize solutions for their specific challenges. These persons will be an important part of our local engineering team as well as communicating closely with resources in our global organization.

We offer:
 • Competitive pension- and insurance schemes
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

Personal qualitifications:
 • The position requires that you champion the Company's HSE procedures .
 • The candidate must have good organizational skills and able to handle a hectic working environment.
 • Candidates should have good communication and collaborative skills.
 • The candidate must be able to work independently, as well as in a larger team.
 • We are looking for individuals who wish to help us grow and maintain Halliburton Completion's position as one of the market leaders.


Engineer - Completion Tools
Job description
 • Provide technical support, recommendations and expertise to our customers.
 • Identify the optimal completion sulutions for operations on the NCS
 • Take control of your own projects / licenses from concept to installation.
 • Responsible for calculations, simulations, risk assessments and procedures in connection with completion designs and operations.
 • Work closely with the Project Coordinator to plan all details for offshore operations.
 • Participate actively in pre and post job meetings with both customers and offshore operators.
 • Assist sales department with customer presentations and contract work.


Qualifications:
 • Bachelor (BSc) or master degree (MSc) within relevant technical disciplines
 • Strong technical knowledge of Upper and Lower Completion equipment is needed
 • Experience of North Sea completion operations, both Subsea and Platform
 • Experience with software such as SAP, Wellcat , WellPlan® or similar is an advantage
 • Able to handle both English and Norwegian as working language


Engineer - CleanWell
Job description:
You will be responsible for planning CleanWell operations from customer request until job is done and experience documented. At the same time, project teams must collaborate across product lines both internally and externally to ensure seamless and efficient deliveries to our customers.
 • Simulations using WellPlan® Software.
 • Technical support for our customers, workshop and offshore operators.
 • Assist sales department with customer presentations and contract work.


Qualifications:
 • Bachelor (BSc) or Master (MSc) within petroleum engineering, science, technology, machine or mathematics are preferred.
 • Experience with Completion, Liner Hanger and/or cementing operations is desirable.
 • Experience with using the software WellPlan® is desirable.
 • Candidates must be able to handle both English and Norwegian as working languages.


Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Completion Tools and CleanWell
100% position

Contact Persons:
Contact Person for the Completion Tools position: Adolfo Soria (+47) 51 83 79 58
Contact Person for the CleanWell position: Kristoffer Landre, kristoffer.landre@halliburton.com
Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

Deadline: 25th October 2020

About Halliburton

 

Founded in 1919, Halliburton is one of the world’s leading providers of products and services to the upstream energy industry.

 

Halliburton is proud to be a services company, and our customers and investors appreciate our business model.  Our strong competitive position not only comes from our geographic footprint and wide range of products and services, but also, more importantly, from the quality of our work and the dedication of our employees.

 

With approximately 55,000 employees, representing 140 nationalities in more than 80 countries, Halliburton touches much of the oil and gas that fuel our society.

 

Our Business

 

Halliburton comprises 14 product service lines (PSLs). The PSLs operate in two divisions: Drilling and Evaluation, and Completion and Production.

 

Our Consulting and Project Management PSL works across both divisions and is the spearhead of our integrated-services strategy. Its financial results are included in the Drilling and Evaluation Division. PSLs are primarily responsible and accountable for strategy, technology development, process development, people development and capital allocation.

 

Our Values

 

Integrity: Ethics and integrity are the foundation of our brand and the guiding principles for all we do.

Safety: Priority number one. We are focused on our own personal safety, as well as on the safety of others.

Collaboration: We work together with customers, and understand that everyone has a role in providing the best solution.

Competition: We compete to win, knowing that competition makes everyone stronger.

Creativity: We are resourceful. We are innovative, and strive to apply the right technology and solution every time.

Reliability: We deliver what we promise. We believe the quality of our service defines who we are.

Respect: We are honest with ourselves and with each other. We value our diverse skills and talents, and know we are stronger together as one family.

 

These values are our corporate DNA, the foundation for how we relate to each other and to every individual and entity with whom we interact. These are the principles that every Halliburton employee is expected to use, live by, and demonstrate on a daily basis.

 

Own Your Career

 

Our people are essential to our ability to innovate, achieve, grow, and lead. We attract and retain the best talent by investing in our employees and empowering them to develop themselves and their careers. We invest in our employees through leadership and competency development, competitive compensation plans, health benefits, work-life programs, and reward and incentive plans.

 

Opportunities for career development – and the tools you need to take advantage of them – are abundant. Combine those opportunities with your drive and capabilities, and your career path can go in nearly any direction you choose.

 

 

 

Halliburton ranked in the Global Top 10 in the 2019 Rigzone Ideal Employer Rankings -  find out more here.