Company: Shell
Skills: Manufacturing Engineering, Production Engineering
Education: Masters Degree
Location: Belgium


Job Description

De deputy production manager is verantwoordelijk voor project- en change management binnen de productie omgeving. Hij voert studies uit om de competitiviteit te verhogen, is trekker van engineering optimalisaties (C&M, growth projects) en participeert bij diverse risicoanalyses (PFMEA's, HAZOP's).
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de eisen van alle intern en externe stakeholders.
In afwezigheid van de production manager neemt de deputy production manager diens rol waar, waarbij hij de dagdagelijkse operationele taken overneemt en de shift supervisors/ploegen aanstuurt. Deze deputy functie is minder gericht op strategische en lange termijn studies, budgetering, e.d.

- Back up van de production manager (verzekeren van operationele productiviteit)
 • Verzekeren dat korte- en lange termijn productieprogramma's veilig en kosten-efficiënt verlopen
 • Effectiviteit en efficiëntie van de operationele processen verzekeren
 • Is bevoegd om productie en shipping activiteiten te stoppen in geval van afwijkingen
 • Beheer van reworkactiviteiten volgens de vooropgestelde herwerkingsrichtlijnen

- Backup van de production manager (personeelsbeleid productie)
 • Selectie van personeel (incl uitzendkrachten) ten einde de bezetting in de plant te garanderen.
 • Begeleiden, inspireren en beoordelen van productie medewerkers
 • Kennisoverdracht verzekeren en borgen via trainingen
 • Nodige bezetting verzekeren

- Project- en change management
 • Initiëren, uitvoeren en opvolgen van MOC projecten, C&M en groei projecten teogewezen aan die functie
 • Toezien op de naleving van de geldende vereisten (klant, wet-regelgeving) bij het uitvoeren van projecten
 • Uitvoeren van feasibility studies
 • Uitschrijven van engineering scopes
 • Inzicht hebben in de werking en beïnvloedende factoren van het capacity calcualtion tool van de plant.
- Communicatie
 • Bijwonen van de LSW meetings (comm cel, wekelijkse planning meeting)
 • Bijwonen en bijdragen tot relevante communicatiekanalen:
 • RFT vergadering, wekelijkse planningsvergadering, coördineren van dagelijkse communicatie meetings
 • Communicatie met interne stakeholders en service providers
 • Participatie in periodieke overlegorganen (vervanging van production manager)
 • Voorbereiden van klanten- en andere bezoeken
- Kennisdeling
 • Ontwikkelen van een netwerk binnen de LSC om best practices tussen Gent GMP en andere GMP's uit te wisselen
- Bijdragen tot de effectiviteit en efficiëntie van het IATF en ISO management systeem
 • Technische plant improvements detecteren .
 • Actieve participatie in het MOC proces
 • Bekend zijn met IATF, ISO (9001/14001) en GQS standaarden en toezien op de correcte toepassing
 • Toezien op de beleidslijnen en procedures in de werkzaamheden
 • Actueel houden van productie procedures, werkinstructies en SOP's
 • Bevorderen het gebruik van PDCA in alle processen binnen IATF en ISO managementsystemen.
 • Bijdrage bij uitvoering van incident investigation (TRAQ)
 • Opvolgen van operationele KPI's en doelstellingen
 • Actieve participatie bij 5S en manufacturing process audits
 • Actieve participatie en opvolging van SPC en MSA
- Kwaliteit & Milieu & veiligheid
 • Verzekeren van naleven van HSE voorschriften, functie vereist het HSE2 level van de functionaris
 • elke medewerker is verplicht om afwijkende situaties qua kwaliteit, milieu en veiligheid te melden aan de hierarchische lijn
 • uitvoeren van gemba walks en TRA's
 • verbetervoorstellen : elke werknemer is verplicht om voorstellen tot verbetering van kwaliteit, milieu en veiligheid te formuleren
Company Description

De Gentse productie-eenheid draagt hier zijn steentje in bij door hoogwaardige smeervetten te produceren via geautomatiseerde en efficiënte processen. Alle activiteiten zijn in overeenstemming met de ISO kwaliteit- en milieustandaarden. Als 'center of excellence' is Gent één van de belangrijkste centra voor het testen van nieuwe ontwikkelingen.

Requirements

 • Diploma van master in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring in een soortelijke werkomgeving.
- Kennis en Kunde
 • Vlotte kennis van het Nederlands en Engels
 • Voldoende kennis van de 'office teopassingen' (Shell GID)
 • Op de site geldende veiligheids- en milieuregels dienen gekend te zijn
 • Opleiding tot HSE level 2
 • Competenties mbt Interne auditor IATF en ISO management systemen
 • Manufacturing & Production (GMP guidelines) en Manufacturing HSSE, core equipment - skill
 • Manufacturing grease process, Quality assurance en Testing (GPC, GQS, grease test & testing tools, critical equipment calibration) - skill
 • Andere competenties :
 • Compliance, Control, risk & Exposure mgt - Skill
 • Supply chain project mgt - knowledge
 • Supply chain contracts and negotiations - knowledge
 • Supply chain product quality mgt - knowledge
 • Asset management and Maintenance - mastery
 • Facility operations - mastery
 • Supply chain scheduling - knowledge
- Gedragscompetenties
Samenwerken
Bijdragen aan een gezamlijke resultaat, ook wanneer er geen rechtstreeks eigen belang is en zich inzetten om samen met anderen doelen te bereiken

Veranderingsmanagement
Veranderingen organiseren en implementeren, rekening houdend met omgevingsfactoren en met de reacties van medewerkers

Beslissen
Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.

Mondeling en schriftelijk communiceren (in deputy functie)
Ideeën en meningen in een begrijpelijke taal duidelijk maken aan anderen. Taal en terminologie aanpassen aan het doelpubliek.
Mondeling ondersteund door een passende lichaamstaal. Schriftelijk :gestructureerd en in correcte taal neerschrijven.

Plannen en organiseren:
Het aanbrengen van structuur in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken.

Kwaliteitsgerichtheid :
Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en waarborgen van kwaliteit

Resultaatgerichtheid
Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen binnen het vooropgestelde tijdspad en binnen de afspraken te behalen of te overstijgen

Verantwoordelijkheidszin
Verantwoordelijkheid nemen en afleggen voor acties van zichzelf, de collega's en de organisatie

Disclaimer

Please note: We occasionally amend or withdraw Shell jobs and reserve the right to do so at any time, including prior to the advertised closing date.

Before applying, you are advised to read our data protection policy. This policy describes the processing that may be associated with your personal data and informs you that your personal data may be transferred to Royal Dutch/Shell Group companies around the world.

The Shell Group and its approved recruitment consultants will never ask you for a fee to process or consider your application for a career with Shell. Anyone who demands such a fee is not an authorised Shell representative and you are strongly advised to refuse any such demand.

Shell is an Equal Opportunity Employer.

Learn More about Shell: Watch their Life at Shell Video