Company: BP
Skills: Heavy Machinery Operator
Education: High School/Secondary
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.

Authorized to work in: Vietnam


Công nhân Lái xe nâng ch?u trách nhi?m th?c hi?n công vi?c nâng h?, v?n chuy?n hàng thành ph?m t? b? ph?n s?n xu?t ch?t vào khu v?c quy d?nh (giàn k? ch?a, bãi phuy...) và xu?t hàng thành ph?m lên xe giao hàng, giao nh?n các l?ai hàng hóa t?i kho m?t cách an toàn.
 • Th?c hi?n các công tác v? sinh-an toàn lao d?ng trong khu v?c luu tr? bao bì nguyên v?t li?u; v?n d?ng Báo Cáo Tai N?n Ti?m ?n d? góp ph?n tang cu?ng công tác an toàn lao d?ng, ch? y?u trong khu v?c công tác nhung không gi?i h?n vào khu v?c này; tham gia các sinh ho?t t?p th? v? An Toàn Lao Ð?ng.
 • V?n hành xe nâng dúng theo n?i dung liên quan ?n d?nh trong S? Tay Ð?m B?o Ch?t Lu?ng, các Quy d?nh v? An Toàn và Hu?ng d?n s? d?ng; báo cáo dúng m?ch phân công b?t c? d?u hi?u b?t thu?ng trong khi v?n hành xe nâng; tuân th? các quy d?nh trong H? Th?ng C?p Phép Công Tác.
 • B?o m?t m?i thông tin/d? li?u s? d?ng trong công vi?c; không bàn b?c trao d?i thông tin/d? li?u v?i ngu?i ngoài h? th?ng s?n xu?t.
 • B?o qu?n t?t xe nâng và gi? gìn khu vuc làm vi?c s?ch s?.
 • Th?c hi?n h?u hi?u các n?i quy, chính sách c?a Công ty, Nhà máy.
 • Th?c hi?n t?t các công tác tuân th? yêu c?u lu?t pháp du?c giao nhu công tác ghi trong các quy trình, hu?ng d?n công vi?c trong dó có các bi?n pháp an toàn khi v?n hành thi?t b? nghiêm ng?t.

Các yêu c?u chính trong công vi?c:
 • N?m v?ng chính sách và quy d?nh c?a Công ty và nhà máy v? HSSE d? luôn dáp ?ng yêu c?u ho?t d?ng th?t hi?u qu? và an toàn.
 • Hi?u rõ và th?c hi?n nghiêm các quy d?nh v? an tòan lao d?ng, nh?t là trong h?at d?ng t?n tr?, v?n chuy?n hàng hóa.
 • Th?c hi?n và dôn d?c nhân l?c trong nhóm tuân th? các chính sách c?a công ty và n?i quy, quy d?nh c?a Nhà máy.

Kinh nghi?m & k? nang c?n có:
 • Trình d? h?c v?n: Ph? thông co s? tr? lên
 • S? d?ng thành th?o và có b?ng lái xe nâng
 • Thông th?o v?i các Th? T?c và Hu?ng D?n Công Vi?c lái xe nâng
 • Hi?u bi?t rõ v? Chính sách S?c kho?, An toàn ngh? nghi?p, Môi tru?ng và Ch?t lu?ng
 • Ðu?c co quan Nhà nu?c có th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n v?n hành thi?t b? nghiêm ng?t (co khí, di?n, thi?t b? nâng...)
 • S?c kh?e t?t
Cách th?c ?ng tuy?n: N?p h? so t?i dây ho?c g?i b?n So y?u lý l?ch t?i phòng Nhân s? (Thu Vi?t - HR).